Healthness Hotel

Založnik in lastnik podatkov

ZAVOD SEIC PTUJ ZA SAVA TURIZEM d.d. IN HOTEL SAVA ROGAŠKA D.O.O.
Pot v toplice 9
2250 Ptuj
Slovenija
info@seic.si

Direk­tor­i­ca: Nataša Artič
Davč­na števil­ka: SI14680475

Odgovornost

Celot­na vse­bi­na je bila skrb­no pre­ver­je­na. Kljub temu ne more­mo jamči­ti za pravil­nost, popol­nost in pravočas­nost infor­ma­cij ter za stal­no razpoložljivost ponudbe. Glede na to, da so storitve tretjih strank vključene v ponud­bo, so za takšne storitve odgov­orne izključno tret­je stranke.

Avtorske pravice

Infor­ma­ci­je, pro­gra­mi, fotografi­je, gradi­va in podat­ki, vse­bo­vani v tej aplikaci­ji so avtorsko zaščiteni in izključ­na last zavo­da SEIC Ptuj. Uporab­nik se obvezu­je, da pro­gramov uspos­abl­janj, kon­cep­tov, izde­lanih ide­jnih zas­nov in rešitev, avtorskih del in drugih del, na kater­ih obsta­ja­jo prav­ice intelek­tu­alne last­nine, ki so v aplikaci­ji oziro­ma v prilo­gah posameznih treningov, ne bo upora­bil sam ali preko povezanih oseb, jih ne bo posre­doval in odplačno ali neod­plačno pre­puščal v uporabo tretjim ose­bam brez vnapre­jšn­je­ga pis­ne­ga soglas­ja zavo­da SEIC Ptuj ozirom brez vnaprej sklen­jene pisne pogodbe z zavodom SEIC Ptuj. Vsa­ka upora­ba avtorsko zaščitenih vse­bin je kazni­va. To vel­ja tudi za pod­va­jan­je, pre­vode, pos­ne­man­je, mikro sne­man­je in shran­je­van­je ter obdela­vo v elek­tron­skih sistemih.

Obvestilo o odgovornosti

Za uporabo aplikaci­je ste odgov­orni sami, ravno tako če aplikaci­jo z Vašim uporab­niškim ges­lom uporabl­ja tret­ja ose­ba (npr. Stroš­ki inter­ne­ta ali kli­can­ja). Pris­to­jbine za gos­to­van­je se lahko zaraču­nava­jo za uporabo v tuji­ni. Da bi se izog­nili dodat­nim stroškom, se pred gos­to­van­jem v tuji­ni najprej prepriča­jte, da je podatkovno gos­to­van­je izk­lo­pljeno v Nas­tavit­vah (Nastavitve>Splošno> Omrež­je). Če so podat­ki gos­to­van­ja izključeni, ste lahko prepričani, da se napra­va samod­e­jno ne bo poveza­la z Inter­ne­tom prek mobil­ne­ga omrež­ja. Vse stroške nosi uporabnik. 

Založnik se ne iden­ti­fi­ci­ra z vse­bi­no strani, na katero je nare­jen sklic in ne pre­vze­ma odgov­ornos­ti iz tega naslo­va. Če pride do skli­ca na stran, ki pred­stavl­ja kri­tične vse­bine, vas prosi­mo, da o tem obves­tite. V tem primeru se poveza­va takoj izbriše.

info@seic.si